Børnepsykologiske undersøgelser af børn og unge

Målgruppe 
Børn og unge, hvor der er behov for, at få afklaret barnets eller den unges emotionelle, tilknytningsmæssige, sociale og/eller kognitive udvikling. Undersøgelsen iværksættes oftest, som en del af den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50.

Formål 
Undersøgelsen sigter på at nå frem til en dybere forståelse af dynamikken i barnet eller den unges symptomer eller udviklingsproblemer. Målet er at belyse udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets/den unges særlige behov for støtte.

Hvordan
Vi tilbyder at udføre børnepsykologiske undersøgelser for både offentlige myndigheder og private borgere eller instanser.  Undersøgelsen foretages af psykolog og et fast team af familiekonsulenter, som følger og justerer indsatsen undervejs

I undersøgelsen foretages en vurdering af kognitiv og psykisk funktion, familiens situation og de primære omsorgspersoners forståelse af barnet/den unge samt deres ressourcer specielt med hensyn til at imødekomme og afhjælpe barnets/den unges vanskeligheder. Derudover indgår det i vurderingen, om der i barnets netværk findes ressourcer eller tiltag, der kan imødekomme barnets/den unges udviklingsmæssige behov.

Undersøgelsen indeholder en vurdering af barnets udviklingspotentiale og overvejelser om, hvorvidt barnets primære omsorgspersoner i relevant omfang kan tilpasse deres samspil i forhold til barnets alder og potentiale. Derudover vurderes barnets potentiale for at kunne udvikle andre mestringsstrategier evt. med relevant støtte.

Der udarbejdes rapport indeholdende klinisk sammenfatning af psykolog, ligesom der gives anbefaling til det videre forløb. Der er mulighed for statusmøder mellem Forvaltning og ”Med Familien”.

En psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung vil typisk indeholde:

  • en gennemgang af relevante sagsakter og indhentning af information fra relevante aktører
  • samtaler med forældre/omsorgspersoner, barnet eller den unge samt anamnese
  • psykologisk undersøgelse/testning, afhængig af barnets alder og en konkret vurdering 
  • observationer af samspillet med barn og omsorgspersoner
  • gennemgang af undersøgelsens resultater med omsorgspersoner og evt. barnet 
  • en afsluttende erklæring til kommunen med konklusion og med eventuelle forslag til videre foranstaltninger
  • som supplement kan en observation af barnet i daginstitutionen, skole eller lign. være relevant.

Varighed
Undersøgelsen strækker sig over en periode på 2-3 måneder, hvilket afhænger af behovet for at gennemføre uddybende tests.