Forældrekompetenceundersøgelse

Målgruppe 
Indsatsen er rettet mod forældre, hvis børn udviser tegn på stor mistrivsel, og hvor der mangler viden om forældrenes kompetencer i forhold til barnets mistrivsel. 

Desuden er målgruppen børn/familier, hvor der er behov for afklaring af anbringelsesgrundlag og/eller valg af foranstaltning. 

Formål 
Formålet med forældrekompetenceundersøgelser er at undersøge forældrenes omsorgsevne og få en vurdering af, hvorvidt forældrene er i stand til at varetage forældrerollen og sikre barnets udvikling.

Hvordan
Forældrekompetenceundersøgelserne foretages af en psykolog og en familiekonsulent. Vores erfaring er, at vi, ved at være både en psykolog og en familiekonsulent i undersøgelsesforløbet, formår at bygge bro til den familiestøtte, der ofte, med fordel kan iværksættes efter undersøgelse. 

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtaler med forældrene, samtaler med barnet, observationer af samspillet mellem barn og forældre samt evt. relevante psykologiske tests. Det vil altid være psykologen, der udfører disse tests. 

Der udarbejdes statusskrivelser med anbefaling til det videre forløb samt opsummerende klinisk sammenfatning fra psykolog. Der er mulighed for statusmøder mellem Forvaltning og ”Med Familien”.

En forældrekompetenceundersøgelse vil typisk indeholde:

  • beskrivelse af forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdering af deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion 
  • beskrivelse af mulige årsager til afvigende eller problematisk adfærd hos forældre og beskrive deres udviklingspotentiale
  • identificering og beskrivelse af psykologiske og miljømæssige forhold, der kan have positiv eller negativ indflydelse på forældrenes evner til at imødekomme barnets behov 
  • beskrivelse barnets funktionsniveau og udviklingsbehov
  • beskrivelse af tilknytningen mellem barn og forældre
  • en samlet vurdering af barnets behov og forældrenes muligheder for at imødekomme disse.

Der udarbejdes rapport indeholdende klinisk sammenfatning af psykolog, ligesom der gives anbefaling til det videre forløb. Der er mulighed for statusmøder mellem Forvaltning og ”Med Familien”.

Varighed
Undersøgelsen strækker sig over en periode på 2-3 måneder, hvilket afhænger af behovet for at gennemføre uddybende tests.