Udviklende samvær for forældre, der har barn/ung anbragt

Målgruppe 
Familier, hvor barn/ung er anbragt med eller uden forældrenes samtykke og hvor forældrene har brug for støtte, vejledning og udvikling i relationen til barnet og i forhold til udvikling af forældreskab.

Formål
Formålet med det udviklende samvær er, at støtte og øge forældrenes kapacitet til, at være i en for barnet udviklende relation. Herunder at forældrene får en forståelse for barnets udviklingsrelaterede behov og årsagen til anbringelsen og at forældrene får tilegnet sig bedre kompetencer, færdigheder og forståelse for de udviklingsrelaterede elementer i mikro-samspillet mellem forældre og barn. 

Hvordan
Indsatsen er helhedsorienteret og bygger på den enkeltes forudsætninger og behov. Ved alle indsatser er der tilknyttet en psykolog og et fast team af familiekonsulenter, som følger og justere indsatsen undervejs. Psykologen er med i analysen af samværet og forældrenes kapacitet til at udvikle sig. Psykologen kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og efter aftale, have samtaler med forældrene eller deltage i undervisningen af forældrene for dermed at udvikle deres kompetencer. 

Den udviklende støtte kan finde sted både før, under og- eller efter samværet og kan tilrettelægges i forskellige former – fra det mere traditionelle støttende samvær med for- og eftersamtale til en kombination af støttet samvær samtidig med, at der afholdes individuelle sessioner med mulighed for undervisning mellem samværene. I samtalerne før og efter samværet og uddybende i de efterfølgende sessioner, vil forældrene bl.a. hjælpes til at forstå deres barn og dem selv i deres kontakt og kommunikation med barnet for at kunne agere mere hensigtsmæssigt i forhold til barnets udvikling. Forældrene vil i disse sessioner få forklaret, hvad det betyder at have et barn, der er anbragt og som hr brug for udvidet udviklingsstøtte. 

Konsulenten vil under samværet være støttende og med fokus på på samspillets relationelle kvalitet, herunder mikro-samspillet mellem forældre og barn; et samspil, der er centralt for, at barnet og relationen til deres forældre udvikler sig positivt. Vi arbejder med den verbale og den følelsesrelaterede kommunikation og interaktion, mellem barnet og forældrene og forældrenes kapacitet til at rammesætte og afstemme sig med barnet. 

Vi vurderet løbende, om der er i forhold til familiens tilstand, som kræver særlig opmærksomhed og tilpasning af ydelsen, og vi sørger altid for hurtige tilbagemeldinger samt står til rådighed med bistand og rådgivning. Vi kan også indgå i samarbejde med pårørende og relevante eksterne parter.

Varighed
Erfaringen fra tidligere indsatser i familier viser, at den kan vare fra 2 måneder til 1 år, hvor antallet af timer reduceres løbende. Det vil altid være afgørende for en indsats, at der sker en dokumenteret udvikling hos de individuelle familier og deres børn.