Forebyggende og udviklende indsats for familier med børn/unge i begyndende mistrivsel eller med behov for støtte 

Målgruppe
Den forebyggende indsats er målrettet familier, hvor børn og unge er i udsatte positioner. Det vil sige børn og unge, der har behov for særlig støtte eller som er i risiko for at udvikle mistrivsel.

Dette kan være i situationer, hvor forældre, skole, daginstitution eller andre er bekymrede for barnets/den unges trivsel.

Formål
Formålet med den forebyggende indsats er at øge forældrenes kapacitet til at kunne forebygge og afhjælpe mistrivsel hos barn/ung, og at de får en forståelse for barnets/den unges behov og årsagen til mistrivslen samt at barn/ung og familien tilegner sig mere hensigtsmæssige strategier til at skabe udviklingsrelateret kontekst for deres barn/ung. 

Hvordan 
Forældre og barn/ung indgår i et individuel tilpasset og helhedsorienteret, praktisk, pædagogisk og terapeutisk forløb med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Der tilknyttes en fast familiekonsulent, som sikrer indsatsens kvalitet og at denne justeres undervejs i forhold til familiens situation og mål. Ved alle indsatser er der tilknyttet en psykolog, som er med i analysen af indsatsen og forældrenes kapacitet til at sikre at mistrivslen afhjælpes. Psykologen kan også, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt og efter aftale, have samtaler med barnet/den unge eller forældrene for derved at udvikle deres kompetencer og handlemønstre. 

Konkret ydes der lettere familieudvikling med fokus på relation og forældrekompetence. Dette kan fx være: at påvirke til positive samspilsformer og udviklende familiemæssige relationer, at udvikle hensigtsmæssige mønstre og vaner, at fremme barnets/den unges udviklingsbetingelser, at øge forældrenes viden om og forståelse af børn-/unges udvikling og behov, at styrke forældre-kompetencen ift. at understøtte de fokusområder, der er fundet gennem den børnefaglige undersøgelse.

Vi vurderer løbende, om der er forhold i familiens tilstand, som kræver særlig opmærksomhed og eventuel tilpasning af ydelsen; her sørger vi altid for hurtige tilbagemeldinger til Familierådgivningen. Det er muligt at samarbejde med pårørende og andre relevante eksterne parter.

Varighed
Erfaringen fra tidligere indsatser i familier viser, at den kan vare fra 2 måneder til 1 år, hvor antallet af timer reduceres løbende. Det vil altid være afgørende for en indsats, at der sker en dokumenteret udvikling hos de individuelle familier og deres børn.