Med Familien privatlivspolitik 

Vi behandler persondata. Denne politik fortæller hvordan dine data behandles.

For at beskytte dine data bedst muligt vurderes databehandlingen løbende.
Vi er særligt opmærksomme på risikoen for identitetstyveri og tabet af fortrolighed.

Persondata: Indsamling, og opbevaring

I forbindelse med lovlige forretningsmæssige og behandlingsmæssige formål, indsamler og opbevares dine data, for eksempel:

  • I forbindelse med undersøgelse og samtaler i praksis 
  • Journalføring og opbevaring af dine oplysninger 
  • Administration af vores relation 
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Listen er ikke udtømmende, og vil løbende blive justeret. 

Relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data end dem der opfylder det konkrete formål.

Nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde det ovennævnte formål. Lovgivning kan begrænse hvilke data vi må behandle.

Opdatering og kontrol

Vi kontrollerer at de persondata vi behandler er korrekte. Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende. 

Vi beder dig oplyse os om ændringer, da det er vigtigt at dine data er korrekte. 

Du kan sende ændringer ved krypteret og signeret (NemID) mail eller medfamilien@protonmail.com, overgive dem telefonisk eller personligt. 

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Sletning

Vi sletter dine persondata når de ikke længere er relevante. Vi opfylder din ret til at blive glemt.

Samtykke

Du skal underskrive samtykkeerklæring, eller bekræfte samtykke via krypteret og signeret  (NemID) mail, inden vi behandler dine persondata. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os.  

Der er ikke behov for samtykke, såfremt persondata indhentes gennem andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og begrundelse for at indsamle dine oplysninger. 

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før databehandling kan begynde.
Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Før behandling af data om børn påbegyndes, indhentes samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Videregivelse

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører, uden der er afgivet samtykke dertil.
Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande, uden at der er afgivet samtykke dertil.

Sikkerhed

Med Familien har interne regler om informationssikkerhed som indeholder instruktioner og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod:

  • at blive tilintetgjort
  • gå tabt eller blive ændret
  • mod uautoriseret offentliggørelse
  • mod uvedkommende adgang eller kendskab til dem

For at undgå datatab tager vi løbende backup. 

Vi krypterer data for at sikre fortroligheden og autenciteten .

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i brud på fortroligheden, underretter vi dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. 

Du har ret til at modtage de persondata, vi behandler på baggrund af dit samtykke eller kontrakt. 

Du har ret til at få oplyst hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. 

Adgangen til oplysning om databehandling kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, andre rettigheder og sundhedsloven.

Du har ret til at overføre dine persondata til en anden psykolog.

Rettelse og/eller sletning

Hvis du mener at de data vi behandler om dig er urigtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til os og oplyse mig om de urigtige data, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata. Det gælder for eksempel hvis du trækker dit samtykke tilbage. 

Hvis du mener at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de blev indhentet til, kan du bede om at få dem slettet. 

Hvis du mener at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, skal du henvende dig til os.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt. Er det korrekt, gennemføres sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du skal sende en krypteret og signeret (NemID) indsigelse via mail, eller kontakte os telefonisk for vejledning i indsigelse. 

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med databehandlingen.

Ønsker du at indsigelse mod vores databehandling, giver vi dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.